ksh03_แก้ไข.jpg

บริการตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2563

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

ข้อมูล COVID-19 ประจำวัน

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ขอกราบขอบพระคุณ "องค์หลวงปู่สม ขันติโก(วัดโพธิ์ชัยญาณสัมปันโน)

ที่ได้บริจาค "รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง" 

มูลค่า 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และ ระบบ Smart Hospital

มูลค่า 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

5554422
341686
341682
341690
30503
341689

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

"ได้รับรางวัลที่ 1"

รางวัลการพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปี 2563

กลุ่มเครือข่ายบริการสาธารณสุข ระดับ รพช.ขนาดกลาง

(F1:30เตียง)

341694.jpg
341692.jpg

ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลเขาสวนกวางทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2563

โรงพยาบาลเขาสวนกวางจัดประชุมเรื่อง "ศิลปะการป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉิน"

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ 2563

ณ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์จักรพบ ป้อมนภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรของโรงพยาบาลเขาสวนกวาง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทาง

โรงพยาบาล

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ 2562


ณ ห้องประชุมกวางทอง โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลเขาสวนกวางได้จัดประชุมในหัวข้อ "ศิลปะการป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉิน"

โรงพยาบาลเขาสวนกวางจัดกิจกกรรมกีฬา ปี 2563

วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ 2563


โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เพื่อให้เกิดความสามัคคี ของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

ข้อมูลสารสนเทศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

หนังสือส่งประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเผยแพร่

ประเภทบริการของทางโรงพยาบาล

service.jpg
service02.jpg
service03.jpg

ตารางการให้บริการฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ssta.jpg

ประกาศจากกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

1.เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย>>>>

2.เรื่องเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ>>>>

3.เรื่องมาตรการกลไกในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน>>>>

4.เรื่องมาตรการและแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏฺิบัติงาน>>>>

5.เรื่องแนวปฏฺบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาปละการส่งเสริมการขายยา>>>>

6.เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผ้มีผลสัมฤทธิ์>>>>

รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวบโรค (PUI)

ข่าวรับสมัครงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อจัดจางเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงิน บํารุง (รายวัน) >>>>>

   ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
      1. พนักงานบริการ (เพศชาย) จํานวน 1 อัตรา
 

ตารางการใช้ห้องประชุม

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.