โรงพยาบาลเขาสวนกวาง จัดประชุมในหัวข้อ "ศิลปะการป้องกันตัวในภาวะฉุกเฉิน"ณ ห้องประชุมกวางทอง