ประกาศเกียรติคุณต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยองค์กร(Covid Free Setting) จังหวัดขอนแก่น