การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม(ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภารกิจ

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.