top of page

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

การกำหนดมาตรการและกลไกหรือวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือวางระบบป้องกันการรับสินบนและรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

bottom of page