top of page

EB26. หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

แผนผังการให้บริการงานผู้ป่วยนอกและบริการคิวทางด่วน>>

แผนผังการให้บริการ งานการแพทย์แผนไทย>>

ข้อตกลงการให้บริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์>>

แผนผังการให้บริการฝากครรภ์และคลินิกสุขภาพเด็กดี กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม>>

แผนผังการให้บริการงานกายภาพบำบัด>>

ผังการให้บริการกลุ่มงานทันตกรรม2563>>

ผังการให้บริการกลุ่มงานโภชนศาสตร์2563>>

แผนผังการให้บริการงานการพยาบาลผู้ป่วยใน2563>>

แผนผังแนวทางปฏิบัติเมื่่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19>>

แบบฟอร์มขอเผยแพร่>>

bottom of page