top of page

EB23. หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบหรามการทุจริตฯและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯปี2563

แผนงานและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสฯ ปี 2563

bottom of page