top of page

ภาพกิจกรรมการประจุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน เพื่อชี้แจงมาตรการแนวทางประกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22.หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

บันทึกรายชื่อประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน เพื่อชี้แจงมาตรการและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

bottom of page