ภาพกิจกรรมการประจุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน เพื่อชี้แจงมาตรการแนวทางประกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22.หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

บันทึกรายชื่อประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน เพื่อชี้แจงมาตรการและแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.