top of page

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB19หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

รายงานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

bottom of page