top of page

การวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB25. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือฯและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

คู่มือเทคนิคบริการ กลุ่มงานการพยาบาล

แบบฟอร์มขอเผยแพร่-EB25-Q3.63

bottom of page