top of page

EB13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหาร>>

bottom of page