top of page

EB11. หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี>>

bottom of page