EB11. หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี>>