EB6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

ขออนุมัติจัดทำโครงการรคักรองมะเร็งลำไส้

รายงานการประชุมฯ

แผนปฏิบัติการ

ภาพถ่ายกิจกรรม

บันทึกรายงานและแบบฟอร์มขอเผยแพร่EB6