top of page

EB5. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

EB5.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ

EB5.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2563

EB5.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2563

EB5.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2563

EB5.2.4แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2564

EB5.3แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ

EB5.2.5แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

EB5.2.6แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2564

EB5.9สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิ.ย 64

EB5.7สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เม.ย 64

EB5.8สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ค 64

bottom of page