EB5. หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

EB5.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ

EB5.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม 2563

EB5.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน 2563

EB5.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2563

EB5.2.4แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2564

EB5.3แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ

EB5.2.5แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564

EB5.2.6แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2564