top of page

EB15. หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย>>

ภาพถ่ายประกอบการประกาศเจตนารมณ์>>

bottom of page