top of page

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1.1.1บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและขออนุญาติ

MOIT1.1.2คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่

MOIT1.1.3ประกาศเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล

MOIT1.1.4แบบฟอร์มขอเผยแพร่-MOIT1.1

bottom of page