EB1. หน่วยงานมีการแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB1.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและแบบฟอร์ม

EB1.2คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล

EB1.3แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB1.4รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุป

EB1.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ