รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯไตรมาสที่2ปีงบประมาณ2563

EB24.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ