top of page

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯไตรมาสที่2ปีงบประมาณ2563

EB24.หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

bottom of page