top of page

ประกาศแนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน>>

EB21. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรการและแนวทางการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนฯ>>>

bottom of page