top of page

EB14. หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ภาพถ่ายการติดประกาศ เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากรอบที่2ปีงบประมาณ2562

การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพถ่ายการติดประกาศ เรื่อง ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมากรอบที่1ปีงบประมาณ2563

bottom of page