top of page

EB16. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

 กลไกหรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน>>

ช่องทางรับการร้องเรียนจากประชาชน>>

bottom of page