top of page

EB3. หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เงินบำรุง

โครงการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน5,000 

โครงการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด

EB3.การเผยแพร่การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3ปี2563

EB3รายงานการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมา

bottom of page