ค่านิยมร่วม MOPH

อัตลักษณ์ "ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีน้ำใจ"

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง    อำเภอเขาสวนกวาง    จังหวัดขอนแก่น

M

Mastery : เป็นนายตนเอง

"โรงพยาบาลเขาสวนกวางเรามีอัตลักษณ์ที่ว่า"ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ"สิ่งที่อยากให้ทุกคนทำด้วยกันคือความซื่อสัตย์ ซึ่งผมเน้นที่ความตรงต่อเวลาในการทำงานมีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน"

O

Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

"ผมอยากเห็นงานวิจัย R2R ที่จะมาพัฒนาตนเอง หน่วยงานและองค์กร ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชน"

p

People centered approach : ใส่ใจประชาชน

"โรงพยาบาลเราพัฒนางานคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัยรวดเร็ว และใส่ใจบริการ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผมเชื่อมั้นว่าพวกเราจะธำรงสิ่งนี้ ให้เป็นอัตลักษณ์ตลอดไป"

นายแพทย์จักรภพ ป้อมนภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

H

Humility : อ่อนน้อม ถ่อมตน

"การทักทาย สวัสดี อ่อนน้อม ถ่อมตน พูดจาไพเราะ เป็นคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดี"

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร : 043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   hospital.ksk@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.