top of page
วิสัยทัศน์ (vision)

บริการตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2563

พันธกิจ (mission)
  1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และบริการด้วยมิตรไมตรี

  2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ ภาคีเครือข่าย   และจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

  3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม

  4. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

GSTNS.png

ค่านิยมร่วม MOPH

อัตลักษณ์ "ซื่อสัตย์  สามัคคี  มีน้ำใจ"

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง    อำเภอเขาสวนกวาง    จังหวัดขอนแก่น

ksklogo002.png

M

Mastery : เป็นนายตนเอง

"โรงพยาบาลเขาสวนกวางเรามีอัตลักษณ์ที่ว่า"ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ"สิ่งที่อยากให้ทุกคนทำด้วยกันคือความซื่อสัตย์ ซึ่งผมเน้นที่ความตรงต่อเวลาในการทำงานมีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน"

unnamed.jpg

O

Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

"ผมอยากเห็นงานวิจัย R2R ที่จะมาพัฒนาตนเอง หน่วยงานและองค์กร ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชน"

p

People centered approach : ใส่ใจประชาชน

"โรงพยาบาลเราพัฒนางานคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัยรวดเร็ว และใส่ใจบริการ ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งผมเชื่อมั้นว่าพวกเราจะธำรงสิ่งนี้ ให้เป็นอัตลักษณ์ตลอดไป"

นายแพทย์จักรภพ ป้อมนภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

H

Humility : อ่อนน้อม ถ่อมตน

"การทักทาย สวัสดี อ่อนน้อม ถ่อมตน พูดจาไพเราะ เป็นคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่ดี"

bottom of page