ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมที่ 2.  การทบทวนความคิดเห็น / คำร้องเรียนของผู้รับบริการ

กิจกรรมที่  3  การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ปฏิเสธการรักษา 

กิจกรรมที่ 1.  การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยขณะอยู่โรงพยาบาล

กิจกรรมที่ 4.  การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ชำนาญกว่า / ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ

กิจกรรมที่ 5.  การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง

กิจกรรมที่ 6.  การป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล

กิจกรรมที่ 7.  การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา

กิจกรรมที่ 8.  การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ

กิจกรรมที่ 9.  การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน

กิจกรรมที่ 10.  การทบทวนการใช้ความรู้ทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 11.  การทบทวนการใช้ทรัพยากร

กิจกรรมที่ 12.  การติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   it.ksuankwang@gmail.com(ฝ่ายกลุ่มการพยาบาล)

khaosuankwanghotpital@gmail.com (ฝ่ายธุรการ)

 a.daris661803@gmail.com(ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.