ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม

คู่มือการใช้งานระบบ HRMS on Cloud

เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562


บัญชีอุบัติการณ์ความเสี่ยงในระบบ HRMS & NRLS on Cloud_N


a-w Patient 2018-Proof-4 final

a-w Personnal 2018 final

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเขาสวนกวางตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2561

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพัสดุ ได้ตระหนักและปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณ์มิใช่ยา

งบจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ในส่วนร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ทุกประเภท ผ่านเวบไซต์ของหน่วยงานตามแบบ สขร.1

คู่มือการใช้งานโปรแกรม E-Claim2008

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.