top of page

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปี 2562

สุรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 05/07/2562

บันทึกข้อความจัดซื้อจัดจ้าง 10/10/2562

bottom of page