ประวัติโรงพยาบาลเขาสวนกวาง
ksklogo002.png

                     โรงพยาบาลเขาสวนกวางปัจจุบันตั้งอยู่ เลขที่ 198 หมู่ที่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40280 เนื้อที่ 20 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ติดถนนมิตรภาพสายขอนแก่น- อุดรธานี ห่างจากขอนแก่น 49 กิโลเมตร เริ่มเปิดบริการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2528 เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยมีนายแพทย์พิภพ สิริเพาประดิษฐ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2531 ถึง 2548 ปัจจุบันมีนายแพทย์จักรพบ ป้อมนภา เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล 


                     เวลาผ่านไป 20 ปี โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ค่อยๆเติบโตขึ้นตามลำดับโดยมีภารกิจต่างๆ      ที่ต้องรับผิดชอบ ดูแลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย        การให้บริการด้านสาธารณสุขรูปแบบต่างๆ งานสาธารณสุขมูลฐาน งานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล เขาสวนกวางเข้าสู่การพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2543 ปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(Hospital Accreditation : HA)เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Hospital : HPH) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 "

ตราประจำโรงพยาบาล

วิสัยทัศน์ (vision)

บริการตามมาตรฐาน ผู้รับบริการปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2563

พันธกิจ (mission)
  1. จัดบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และบริการด้วยมิตรไมตรี

  2. ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพ ภาคีเครือข่าย   และจัดระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

  3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ  คุณธรรม  จริยธรรม

  4. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ