คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

13.jpg

(นายแพทย์จักรภพ ป้อมนภา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

02.jpg

(น.ส มัณฑนา รุ่งสาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานการพยาบาล

01.jpg

(นายไพโรจน์  ซื่อตรง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ทพญ.กษมน สัจจพงษ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

กลุ่มงานทันตกรรม

03.jpg

(นายแพทย์สุรพัฒน์ สกุลไทย)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กลุ่มงานการแพทย์

061-9383737

05.jpg

(ภญ.กุลวดี นันทะเสนา)

เภสัชกรชำนาญการ

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

06.jpg

(น.ส โฉมตรู่ ภูหนองโอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม

04.jpg

081-5461660

094-5362897

086-6410693

062-4561551

081-7174721

081-8736316

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

07.jpg

กลุ่มงานเวชศาสตรพื้นฟู

08.jpg

กลุ่มงานรังสีวิทยา

09.jpg

กลุ่มงานโภชนศาสตร์

10.jpg

กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ

11.jpg

กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

12.jpg

(นายสำราญ  พิมพ์ดี)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

094-3674580

(น.ส.นิตยา  อาจวิชัย)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

089-7119405

(นายประจวบ  วิเศษวุฒิ)

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

089-6184581

(น.ส.รยาตรี  ภูวชินพงศ์)

นักโภชนาการปฏิบัติการ

087-0816630

(นางทีระนุช  สีหาราช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

088-5626175

(น.ส.ฐาประณีย์  หงส์พิมพ์)

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

087-4232250