คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเขาสวนกวง

(นายแพทย์จักรภพ ป้อมนภา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

(น.ส มัณฑนา รุ่งสาย)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

(นายไพโรจน์  ซื่อตรง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(ทพญ.กษมน สัจจพงษ์)

ทันตแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

(นายแพทย์สุรพัฒน์ สกุลไทย)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการ

(ภญ.กุลวดี นันทะเสนา)

เภสัชกรชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

(น.ส โฉมตรู่ ภูหนองโอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร : 043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.