ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเขาสวนกวาง

กลุ่มงานการพยาบาล

-งานผู้ป่วยนอก

-งานผู้ป่วยใน

-งานประกันสุขภาพ

-งานคลินิกโรคเรื้อรัง

-งานเวชระเบียน

-งานห้องคลอด

-งานหน่วยจ่ายกลาง

-งานสุขาภิบาลและควบคุมโรค

กล่มงานบริหารงานทั่วไป

-งานบุคคลากร

-งานการเงินและบัญชี

-งานพัสดุ

-งานธุรการ

-งานยานพาหนะ

-งานโภชนาการ

-งานซ่อมบำรุง

กลุ่มงานทันตกรรม

-งานทันตกรรมป้องกัน

-งานคลินิกทันตกรรม

-งานทันตกรรมส่งเสริมสาธารณสุข

-งานทันตกรรมชุมชน

กลุ่มงานเทคนิคบริการ

-งานกายภาพบำบัด

-งานเวชกรรมแผนไทย

-งานเอ็กซเรย์

-งานชันสูตร

-งานเวชกรรมทั่วไป

-งานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

-งานบริการเภสัชกรรม

-งานบริหารเวชภัณฑ์

-งานเภสัชกรรมคลินิก

-งานเภสัชกรรมชุมชน

-งานคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

-งานส่งเสริมสุขภาพชุมชน

-งานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัย

-งานพัฒนาการเด็ก

-งานอนามัยแม่และเด็ก

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.