top of page

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1ปี2563

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2ปี2563

แบบสรุปผลการจัดหมพัสดุ (สขร 1) เดือน มีนาคม 2563-พฤษภาคม 2563

แบบสรุปผลการจัดหมพัสดุ (สขร 1) เดือน มกราคม 2563-มีนาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ปะรจำเดือน ตุลาคม2562-ธันวาคม2562

แบบสรุปการปฏิบัตงานการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

งบลงทุนปี 2563

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส

เงินบำรุงปี 2563

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

แผนงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย

bottom of page