25.น.ส.ณฐมน ทองสา

26.นายธวัชชัย สุนทร

แบบประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

1.นางสาวสุทธิจิตรา พัฒนากร

33.น.ส.วรารัตน์ คงมังคละ

2.นางสาวฐาปะณีย์ หงษ์พิมพ์

34.นางทัศนีย์ แพงบัวโฮม

3.นางสาวภีรดา โภคา

35.นางเนตรนภา อาจจำปา

4.นางประมุก มะพันธ์

36.น.ส.ยุพาภรณ์ คุณกัณหา

5.นางอรุณี แก้วไสย

37.น.ส.ยุพาภรณ์ แก้วไสย์

6.น.ส.รยาตรี ภูวชินพงศ์

38.น.ส.อุไร เวฬวรรณ

7.นางสาววรรรณสุดา ผายทอง

8.นางศศิประภาพร ประทุมมา

9.นายปณิธาน คำงาม

39.นายอิทธิพล เชียงใต้

40.น.ส.กชพร ศาลารัตน์

41.น.ส.กรรณิกา นาบง

10นายภูมิมินทร์ ชินอ่อน

42.นางจันทิมา พรมรักษา

11.นายมานนท์ แพงภิรมย์

43.นางจินตนา โคตรบุญมี

12.นายศราวึฒิ สุขขะ

44.น.ส.นันทรัตน์ เภรีฤกษ์

13.นายสมร ศิลาเลข

48.น.ส.วารุณี นุ่นทิพย์

14. น.ส. จารุวรรณ  แก้วกงพาน

15.น.ส.น้ำอ้อย รุณเจริญ

46.น.ส.เปรมยุดา เชียงใต้

47.น.ส.วารีรัตน์ ประสานสุข

16.น.ส.วนิศรา พลทองสถิตย์

48.น.ส.วารุณี นุ่นทิพย์

17.น.ส.กนกชล ไชยมหา

49.น.ส.สิรินทรา ข้อยุ่น

18.นางกมลพร แสงจันเทศ

50.นางสุกัญญา เดชชัยภูมิ

19.นายจักรกฤษณ์ ซ้ายขวา

51.น.ส.สุภนิดา หรรษา

20.นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วกา

52.น.ส.ปนัดดา โสสีทา

21.น.ส.จินตนา ภูถิ่นเหว่อ

19.นายจักรกฤษณ์ ซ้ายขวา

20.นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วกา

21.น.ส.จินตนา ภูถิ่นเหว่อ

22.นายชลวิทย์ กาละพันธ์

23.นายชัชวาลย์ สกุลหงษ์

24.นายณัฐพล ม่วงน้อย

27.น.ส.นงเยาว์ บัวแก้ว

28.น.ส.รุ่งฤดี ทองราช

29.น.ส.สุปราณี พนมไส

30.นายอดิศักดิ์ ม่วงน้อย

31.นายเอนก ปากบั้น

32.นายธวัช สาเสน