top of page

>>EB9. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการ  ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

EB9.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติจัดอบรมโครงการ

EB9.1.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร

EB9.2รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริม

EB9.3บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงาน

EB9.4รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

EB9.5ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

แบบฟอร์มขอเผยแพร่-EB9-64

bottom of page