EB8. หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติ 

ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวางเรื่อง ข้าราชการ

ภาพการปิดประกาศรายงานการประเมินผลการประเมิน