EB6. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

EB6.1บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

EB6.2ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล