top of page

EB4.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

  1. 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1. 2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

  1. 3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  1. 4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

EB4.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1.1 บันทึกข้อความรายงานผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯและขออนุญาตเผยแพร่ฯ (ไตรมาสที่2)

EB4.2.2.1.2บันทึกรายงานผลการจัดหาพัสดุ(งบลงทุน) 

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.2.1 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ(งบลงทุน) ไตรมาสที่ 1-2

EB4.2.1บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการ

2.2.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ(งบดำเนินงาน) รอบ 6 เดือน

EB4.2.2.2.3รายงานผลการจัดหาพัสดุ(งบลงทุน)

EB4.2.2รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(งบดำเนินงาน)

EB4.2.3รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน)ไตรมาส

2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่-EB4รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB4.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่-EB4รายงานผลการจัดซื้อจัด

EB4.3การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB4.3.3.หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

EB4.3.3หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ชุดที่ 1)

                   ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ชุดที่ 2)

                   ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน ธันวาคม 2563

ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 (ชุดที่1)

                   ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน มกราคม 2564-มีนาคม 2564 (ชุดที่2)

                 

ไตรมาสที่ 3  รายงานใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564(ชุดที่1)

                    รายงานใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน 2564(ชุดที่2)

                 

ไตรมาสที่ 4  รายงานใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม 2564(ชุดที่1)

                   รายงานใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม  2564(ชุดที่2)

                 

bottom of page