top of page

หน่วยงานมีการรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

bottom of page