top of page

EB24.1บันทึกลงนามประกาศฯและขออนุญาตเผยแพร่

EB24. หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

EB24.2ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง เรื่องเจตนา

EB24.3แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

EB24.4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ

EB24.5รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม

EB24.1บันทึกลงนามประกาศฯและขออนุญาตเผยแพร่ป(1)

EB24.2ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง เรื่องเจตนาร(1)

EB24.3แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากา(1)

EB24.4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ(1)

EB24.5รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม(1)

สมุดบันทึก
bottom of page