EB24.1บันทึกลงนามประกาศฯและขออนุญาตเผยแพร่

EB24. หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ  ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

EB24.2ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง เรื่องเจตนา

EB24.3แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

EB24.4บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯ

EB24.5รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตาม