top of page

EB21. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB21.1.1บันทึกข้อความขออนุมัติจัดอบรมโครงการ

EB21.1.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

EB21.2รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริม

EB21.3บันทึกข้อความขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

EB21.4รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

EB21.5ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

แบบฟอร์มขอเผยแพร่-EB21-64

bottom of page