top of page

EB20.1บันทึกข้อความลงนามประกาศ

EB20. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB20.2คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB20.3บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศฯและประกาศ

EB20.4รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่-EB20-64

bottom of page