EB18. หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม

บันทึกข้อความเสนอผลการกำกับติดตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน