top of page

EB18. หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตาม

บันทึกข้อความเสนอผลการกำกับติดตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

EB18.1.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ

EB18.1.2บันทึกข้อความเสนอผลการกำกับติดตามแผน

EB18.2.1.1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

EB18.2.1.2รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ

EB18.2.2บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

bottom of page