top of page

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17.1บันทึกข้อความขออนุมัติแผนฯและขออนุญาต

EB17.2แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

EB17.3แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯรพ.เขาสวนกวาง

bottom of page