top of page

>EB16. หน่วยงานมีเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB16.1บันทึกข้อความลงนามประกาศฯและขออนุญาต

EB16.2ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบาย

EB16.3เจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB16.4ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

bottom of page