top of page

EB14. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB14.1บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต

EB14.2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุฯ

EB14.3แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ 

EB14.4 หนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติฯ

bottom of page