EB13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB13.1บันทึกข้อความลงนามประกาศและขออนุญาต

EB13.2 ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง แนวทาง

EB13.3หนังสือแจ้งเวีบนประกาศ

EB13.4รายงานการกำกับติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน