top of page

>>EB11. หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

EB11.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

EB11.2แบบสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

EB11.3แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

EB11.4บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

EB11.5แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB11.6บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงาน

EB11.7แบบสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

EB11.8แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

bottom of page