top of page

EB10. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

EB10.1คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติ

EB10.2คู่มือดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติ

EB10.3รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 

EB10.4ช่องทางรับการร้องเรียนจากประชาชน

EB10.5แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB10.6รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

bottom of page