top of page

1.หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่อง การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตประพฤติมิชอบ

2. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ

bottom of page