top of page

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ2565 ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง (GL)

-งบแสดงฐานะการเงิน

-งบแสดงผลการดำเนินงาน

-หมายเหตุประกอบงบการเงิน

bottom of page