ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

งบลงทุนปี 2564

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบไตรมาส

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย

เงินบำรุงปี 2564

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 10/63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 11/63

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 12/63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1/2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2/2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่3/2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่4/2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 01/64

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 02/64

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 03/64