ตัวชี้วัด แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน(ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1.1 คำสั่ง/กรอบแนวทาง

1.1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ

1.1.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1.3 ประกาศโรงพยาบาลเขาสวนกวาง เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

1.2.1 บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564และขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1.1ข้อมูลผู้บริหาร

  1.2นโยบายของผู้บริหาร

1.3โครงสร้างหน่วยงาน

1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายฯ

1.5กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานฯ

1.7ข้อมูลข่าวสารติดต่อหน่วยงาน

1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสกนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุกแผน)

10.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

11.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

13.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

14.คู่มือขั้นตอนการให้บริการฯ (เฉพาะ สสจ.และ สสอ.)

15.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

17.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564)

17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565(แบบ สขร.1)

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

1.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(งบดำเนินงานและงบลงทุน)

1.4คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

1.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลของแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

  2.1งบลงทุน ทุกไตรมาส

2.1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.1.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อกำหนด

2.1.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2.2งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส

2.2.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อกำหนด

2.2.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานได้การจัดซื้อจัดจ่าง พ.ศ.2560และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซ้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลแระโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน 2 ฉบับ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ไตรมาสที่ 1 

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน