การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>EB6. ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    

>>EB7. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

>>EB9. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการ                     ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส

>>EB10. หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

>>EB11. หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

>>EB12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน

>>EB13. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

>>EB14. หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

>>EB15. หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

>>EB16. หน่วยงานมีเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

>>EB17. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม                              ประจำปีของหน่วยงาน

>>EB18. หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี                        ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>>EB19. หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

>>EB20. หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ                          ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

>>EB21. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

>>EB22. หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด”จิตพอเพียงต้านทุจริต”

>>EB23.หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG

>>EB24. หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ                            ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง


 ที่ตั้ง เลขที่ 198  หมู่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น  40280 โทร :  043-449-095 ในเวลาราชการกด 0 นอกเวลาราชการกด 116 
ติดต่อโรงพยาบาลเขาสวนกวาง  :   khaosuankwanghotpital@gmail.com      ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ   :   a.daris661803@gmail.com

 

Copyright © 2019 www.kskhospital.com - All Rights Reserved.