การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2 : การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดที่ 3 : การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4 : การส่งเสริมความโปร่งใส

>>EB12. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 : การรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 : การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ 7 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดที่ 8 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>>EB23.หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG